תנאי שימוש באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר ו/או עדכון האתר ו/או תקלות ו/או עיכובים שינבעו מכך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. החברה רשאית להמחות את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון, לרבות המחאה על דרך השעבוד ו/או המחאת זכויות וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממשנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב ולבית משפט זה בלבד. היה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם

הזמינות של המוצרים והשירותים עשויה להשתנות בהתאם למדינה, לשפה, לאזור הגיאוגרפי או לקריטריונים אחרים.

ייתכן שחלק מהתוכן של המוצר והשירותים, כגון מדריכי ערים ונתוני מיפוי וניתוב קשורים אחרים, יסופקו על-ידי צדדים אחרים פרט לחברה. לחברה יש את הזכות, אך לא המחויבות, לפקח ו/או לסקור כל תוכן של צד שלישי אשר קשור למוצר או לשירותים. החברה אינה אחראית לתוכן שכזה ועשויה בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה, להסיר כל תוכן של צד שלישי מהמוצר והשירותים.

החברה עשויה, בנוסף לכל תקנה אחרת הזמינה לפי חוק, למנוע את גישתך למוצר ולשירותים באופן מיידי, עם או ללא הודעה מוקדמת, במידה ויופרו תנאים אלה.